ALGEMENE VOORWAARDEN CANINE KYNOLOGISCH ADVIES

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 17258293

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, lezingen, overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of adviezen, opdrachten, trainingen en diensten van Canine Kynologisch Advies. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.marcelnijland.nl en worden op verzoek gratis toegezonden;
1.2. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen CK Advies en de wederpartij kunnen niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van CK Advies;

1.3. De gedrag- en beroepsregels van CK Advies maken deel uit van deze voorwaarden. CK Advies staat garant voor het kwaliteitsniveau van haar coaching trajecten en is gekwalificeerd voor de uit te voeren werkzaamheden. De wederpartij verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen van CK Advies constant te respecteren.

Artikel 2. INSCHRIJFFORMULIER

2.1. Een overeenkomst komt tot stand nadat CK Advies de opdracht heeft aanvaard door het versturen van een inschrijfformulier;

2.2. Het inschrijfformulier dient door de wederpartij te worden ondertekend en geretourneerd naar CK Advies. Wanneer het inschrijfformulier niet is ondertekend gaat CK Advies er vanuit dat het inschrijfformulier verwoord hetgeen partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;

Artikel 3. VERPLICHTINGEN WEDERPARTIJ

3.1. Partijen verbinden zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie zowel voor, tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben;

3.2. De wederpartij is verplicht voor aanvang van de 1e les het vaccinatieboekje van de hond te tonen. Honden die niet tijdig of onvoldoende zijn gevaccineerd worden niet toegelaten tot de cursus;

3.3. De wederpartij is verplicht zijn/haar hond de jaarlijkse cocktail-en kennelhoestinenting te laten geven;

3.4. De wederpartij is verplicht de uitwerpselen van de hond op te ruimen;

3.5. De wederpartij is verplicht een WA verzekering af te sluiten;

3.6. Honden met een besmettelijke ziekte zoals oormijt, kennelhoest, diarree, enzovoort mogen niet deelnemen aan de cursus. De wederpartij dient eerst een verklaring van een dierenarts te overleggen waaruit blijkt dat de hond weer gezond is verklaard, alvorens deel te kunnen nemen aan de cursus;

3.7. Het gebruik van lichamelijke correcties kan leiden tot verwijdering van de cursus zonder dat er recht op restitutie van het cursusgeld bestaat;

3.8. De wederpartij dient zorg te dragen voor een passende halsband en een lijn van 1.20 m. Het gebruik van andere – dan door de CK Advies voorgeschreven materialen – materialen is niet toegestaan;

3.9. Roken en alcohol is tijdens de cursus niet toegestaan;

3.10. De wederpartij dient de hond aangelijnd te houden mits andersluidende instructies van CK Advies;

3.11. De wederpartij dient de parkeerinstructies van CK Advies op te volgen;

3.12. De wederpartij dient altijd regenkleding bij zich te hebben aangezien de cursussen altijd buiten worden gegeven.

Artikel 4. OVEREENKOMST
4.1. CK Advies neemt bij de uitvoering een inspannings-verplichting op zich en zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap;

4.2. De overeenkomst wordt in beginsel aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit inhoud, de aard of strekking iets anderszins voortvloeit of wanneer partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen;

4.3. Indien blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om bepaalde cursus te wijzigen, zullen de partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen. Indien deze wijziging financiële of kwalitatieve consequenties heeft, zal CK Advies de wederpartij hierover tevoren inlichten;

4.4. CK advies hanteert een open instroom en doorstroom waardoor het mogelijk is om op ieder moment in te stromen indien mogelijk. Indien er onvoldoende cursisten zijn aangemeld voor een bepaalde cursus, behoudt CK advies zich het recht voor om de cursus te verplaatsen naar een ander tijdstip;

4.5. Honden kunnen tijdens een cursus worden verwijderd. Bij agressieproblemen wordt door CK Advies een rapportage opgesteld welke wordt overhandigd aan de dierenarts.

Artikel 5. HONORARIUM / PRIJZEN
5.1. Alle prijsopgaven en het honorarium welke CK Advies in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding / tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen inclusief BTW;

5.2. Het honorarium van CK Advies is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht;

5.3. Bij vergoedingen welke gebaseerd zijn op een uurtarief wordt – voor zover mogelijk – vooraf een inschatting van het aantal aan de opdracht te besteden uren gemaakt op basis van ervaring en door wederpartij geschetste feiten en omstandigheden;
 

Artikel 6. BETALING
6.1. Een cursus in groepsverband wordt per kwartaal in rekening gebracht. Betaling van het cursusgeld dient uiterlijk voor aanvang van de eerste les te zijn verricht, tenzij vooraf anders is overeengekomen;

6.2. Overige cursussen (één op één trainingen, privétrainingen, lezingen) worden op basis van uurtarief in rekening gebracht. Uurtarief: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest;

6.3. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;

6.4. Indien de wederpartij in gebreke is met de betaling van facturen, is CK Advies gerechtigd de opdracht op te schorten en de wederpartij niet toe te laten tot de cursus. Eventuele daaruit voortvloeiende schade is voor rekening van de wederpartij;

6.5. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is CK Advies alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;
 

Artikel 7. NO SHOW / ANNULEREN

7.1. De wederpartij heeft het recht binnen 7 dagen voor aanvang van een cursus deze geheel kosteloos te annuleren;

7.2. In geval de wederpartij, dan wel door de wederpartij aangewezen deelnemer, na het startmoment de deelname tussentijds beëindigd of anderszins niet meer deelneemt, heeft de wederpartij geen recht op enige terugbetaling;

7.3. Indien binnen 24 uur voor aanvang van een cursus de deelname wordt geannuleerd of de wederpartij helemaal niet komt opdagen, dan heeft de wederpartij geen recht op restitutie van deze cursusdag;

Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
8.1. CK Advies zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. CK Advies kan niet instaan voor het bereiken van een beoogd resultaat of rechtsgevolg, maar zal zich naar beste vermogen inspannen, (inspanningsverbintenis) opdat het beoogde resultaat of rechtsgevolg intreedt;

8.2. De wederpartij is verplicht alle veiligheidsinstructies van CK Advies op te volgen. De wederpartij dient zelf zorg te dragen voor passende kleding en schoeisel. Bij niet nakoming van de veiligheidsinstructies is CK Advies niet aansprakelijk;

8.3. CK Advies is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij CK Advies;

8.4. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan het CK Advies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CK Advies worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CK Advies zijn verstrekt, heeft CK Advies het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten;

8.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan CK Advies de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.

Artikel 9. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/ OPSCHORTING
9.1. CK Advies is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst CK Advies ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

– wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze uitblijft of onvoldoende is;

9.2. Voorts is CK Advies bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. CK Advies is niet aansprakelijk voor schade bij wederpartij noch derden, die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie dan wel een handelen of nalaten van of namens wederpartij. CK Advies zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de wederpartij en bij de selectie van in te schakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. CK Advies is echter nimmer aansprakelijk voor schade van wederpartij die het gevolg is van handelen of nalaten van derden in de uitoefening van hun beroep en welke door CK Advies namens wederpartij zijn ingeschakeld;

10.2. De aansprakelijkheid van CK Advies voor een beroepsfout waardoor de wederpartij schade lijdt is beperkt tot maximaal gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van CK Advies in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding. Wederpartij is daarbij uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door CK Advies van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap;

10.3. Wederpartij is gehouden CK Advies te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, voortvloeiend uit of verband houdend met de werkzaamheden van CK Advies ten behoeve van wederpartij;

10.4. CK Advies sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel tijdens een sessie of voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de wederpartij van door CK Advies verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van CK Advies;

10.5. CK Advies kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de door haar uitgebrachte adviezen;

10.6. CK Advies is nimmer aansprakelijk voor het ontstaan van eventuele vervolgschade.

Artikel 11. OVERMACHT

11.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;

11.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop CK Advies geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CK Advies niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van CK Advies worden daaronder begrepen;

11.3. CK Advies heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat CK Advies haar verplichtingen had moeten nakomen;

11.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

11.5. Voor zover CK Advies ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is CK Advies gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12. RECLAMES

12.1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden (cursus) dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van

de desbetreffende cursus schriftelijk te worden gemeld aan CK Advies. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. CK Advies zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de reclame schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat CK Advies in staat is adequaat te reageren;

12.2. Indien een klacht gegrond is, zal CK Advies de overeenkomst / opdracht alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;

12.3. Indien het alsnog volgen van een cursus niet meer mogelijk of zinvol is, zal CK Advies te hare keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;

12.4. Reclame is niet mogelijk indien:

– de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van CK Advies;

– wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens CK Advies (zowel financieel of anderszins op aantal deelnemers geënte bijeenkomst) heeft voldaan.
 

Artikel 13. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
CK Advies behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door haar geleverde zaken, vervaardigde materialen en documenten voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat CK Advies ter zake rechthebbende is.

Artikel 14. PARTIELE NIETIGHEID
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.
 

Artikel 15. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER
15.1. De vestigingsplaats van CK Advies is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens CK Advies moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
15.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van CK Advies is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
15.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en CK Advies gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 16. WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

16.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel;

16.2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;

16.3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.