ALGEMENE VOORWAARDEN CANINE KYNOLOGISCH ADVIES

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 17258293

Artikel 1. ALGEMEEN

 1. ALGEMENE VOORWAARDEN SENTOME GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, lezingen, overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of adviezen, opdrachten, trainingen en diensten van Canine Kynologisch Advies. De algemene voorwaarden worden bij inschrijving overlegd, zijn terug te vinden op www.marcelnijland.nl en worden op verzoek gratis toegezonden;
 3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen CK-advies en de wederpartij kunnen niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van CK Advies;
 4. De gedrag- en beroepsregels van CK-advies maken deel uit van deze voorwaarden. CK-advies staat garant voor het kwaliteitsniveau van haar coaching trajecten en is gekwalificeerd voor de uit te voeren werkzaamheden. De wederpartij verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen van CK-advies constant te respecteren.

Artikel 2. INSCHRIJFFORMULIER

 1. Een overeenkomst komt tot stand nadat CK-advies de opdracht heeft aanvaard door het versturen van een inschrijfformulier;
 2. Het inschrijfformulier dient door de wederpartij te worden ondertekend en geretourneerd naar CK Advies. Wanneer het inschrijfformulier niet is ondertekend gaat CK-advies ervan uit dat het inschrijfformulier verwoord wat partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;


Artikel 3. VERPLICHTINGEN WEDERPARTIJ

 1. Partijen verbinden zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie zowel voor, tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben;
 2. De wederpartij is verplicht voor aanvang van de 1e les het vaccinatieboekje van de hond te tonen. Honden die niet tijdig of onvoldoende zijn gevaccineerd worden niet toegelaten tot de cursus;
 3. De wederpartij is verplicht zijn/haar hond de jaarlijkse cocktail-en kennelhoestinenting te laten geven;
 4. De wederpartij is verplicht de uitwerpselen van de hond op te ruimen;
 5. De wederpartij is verplicht een WA-verzekering af te sluiten;
 6. Honden met een besmettelijke ziekte zoals oor mijt, kennelhoest, diarree, enzovoort mogen niet deelnemen aan de cursus. De wederpartij dient eerst een verklaring van een dierenarts te overleggen waaruit blijkt dat de hond weer gezond is verklaard, alvorens deel te kunnen nemen aan de cursus;
 7. Het gebruik van lichamelijke correcties kan leiden tot verwijdering van de cursus zonder dat er recht op restitutie van het cursusgeld bestaat;
 8. De wederpartij dient zorg te dragen voor een passende halsband en een lijn van 1.20 m. Het gebruik van andere – dan door de CK-advies voorgeschreven materialen – materialen is niet toegestaan;
 9. Roken en alcohol is tijdens de cursus niet toegestaan;
 10. De wederpartij dient de hond aangelijnd te houden mits andersluidende instructies van CK Advies;
 11. De wederpartij dient de parkeerinstructies van CK-advies op te volgen;
 12. De wederpartij dient altijd regenkleding bij zich te hebben aangezien de cursussen altijd buiten worden gegeven.

Artikel 4. OVEREENKOMST

 1. CK-advies neemt bij de uitvoering een inspanningsverplichting op zich en zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren volgens de eisen van goed vakmanschap;
 2. De overeenkomst wordt in beginsel aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit inhoud, de aard of strekking iets anderszins voortvloeit of wanneer partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen;
 3. Als blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om bepaalde cursus te wijzigen, zullen de partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen. Als deze wijziging financiële of kwalitatieve consequenties heeft, zal CK-advies de wederpartij hierover tevoren inlichten;
 4. CK-advies hanteert een open instroom en doorstroom waardoor het mogelijk is om op ieder moment in te stromen Als mogelijk. Als er onvoldoende cursisten zijn aangemeld voor een bepaalde cursus, behoudt CK-advies zich het recht voor om de cursus te verplaatsen naar een ander tijdstip;
 5. Honden kunnen tijdens een cursus worden verwijderd. Bij agressieproblemen wordt door CK-advies een rapportage opgesteld welke wordt overhandigd aan de dierenarts.


Artikel 5. HONORARIUM/PRIJZEN en BETALING

 1. Alle prijsopgaven en het honorarium welke CK-advies in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding/ tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen inclusief BTW;
 2. Het honorarium van CK-advies is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht;
 3. Bij vergoedingen welke gebaseerd zijn op een uurtarief wordt – voor zover mogelijk – vooraf een inschatting van het aantal aan de opdracht te besteden uren gemaakt op basis van ervaring en door wederpartij geschetste feiten en omstandigheden;
 4. Een cursus in groepsverband wordt per kwartaal in rekening gebracht. Betaling van het cursusgeld dient uiterlijk voor aanvang van de eerste les te zijn verricht, tenzij vooraf anders is overeengekomen;
 5. Overige cursussen (één op één trainingen, privétrainingen, lezingen) worden op basis van uurtarief in rekening gebracht. Uurtarief: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest;
  Algemene voorwaarden Canine Kynologisch Advies pagina 2 van 5
 6. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;
 7. Als de wederpartij in gebreke is met de betaling van facturen, is CK-advies gerechtigd de opdracht op te schorten en de wederpartij niet toe te laten tot de cursus. Eventuele daaruit voortvloeiende schade is voor rekening van de wederpartij;
 8. Na overschrijding van de betalingstermijn is wederpartij de aanmaningskosten verschuldigd van € 40,00 inclusief BTW;
 9. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW).
 10. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is CK-advies alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;
 11. Bij een bestelling van een onlinecursus via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden en hierop de voorwaarden van de desbetreffende bank van toepassing;


Artikel 6. (ONLINE)CURSUS en HERROEPINGSRECHT

 1. CK-advies biedt de mogelijkheid om een cursus online af te nemen welke cursus vervolgens ook online wordt gegeven waarbij CK-advies instructies, adviezen en overige diensten online levert. Wederpartij (consument) heeft recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen nadat een cursus is afgenomen. CK-advies biedt enkel een cursus aan wanneer de wederpartij afstand doet van het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht vervalt namelijk wanneer de wederpartij expliciet heeft ingestemd met het volledig leveren van de onlinecursus binnen de bedenktijd en daardoor afstand heeft gedaan van het herroepingsrecht. Er gelden 3 voorwaarden;
  • De wederpartij moet instemmen om de levering van de dienst te starten binnen de bedenktijd van 14 dagen;
  • De wederpartij moet verklaren afstand te doen van haar herroepingsrecht;
  • De dienst moet ook daadwerkelijk volledig geleverd zijn.
 2. Het vorige artikel is niet van toepassing wanneer de wederpartij de cursus pas online wenst te starten 14 dagen na bestelling;
 3. Om het herroepingsrecht in overige gevallen (workshops) uit te oefenen, dient de wederpartij met het modelformulier voor herroeping CK-advies op de hoogte stellen van haar beslissing om de overeenkomst te herroepen;
 4. Het modelformulier is terug te vinden op de laatste pagina van deze voorwaarden;
 5. De kosten van annuleren bedragen € 15,00;
 6. In geval van annulering door bedrijven zijn alle door CK-advies ter zake van de opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door CK-advies ten gevolge van de annulering geleden schade;

Artikel 7. NO SHOW/ANNULEREN

 1. De wederpartij heeft het recht binnen 7 dagen voor aanvang van een cursus deze geheel kosteloos te annuleren;
 2. In geval de wederpartij, dan wel door de wederpartij aangewezen deelnemer, na het startmoment de deelname tussentijds beëindigd of anderszins niet meer deelneemt, heeft de wederpartij geen recht op enige terugbetaling;
 3. Als binnen 24 uur voor aanvang van een cursus de deelname wordt geannuleerd of de wederpartij helemaal niet komt opdagen, dan heeft de wederpartij geen recht op restitutie van deze cursusdag;


Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. CK-advies zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap. CK-advies kan niet instaan voor het bereiken van een beoogd resultaat of rechtsgevolg, maar zal zich naar beste vermogen inspannen, (inspanningsverbintenis) opdat het beoogde resultaat of rechtsgevolg intreedt;
 2. De wederpartij is verplicht alle veiligheidsinstructies van CK-advies op te volgen. De wederpartij dient zelf zorg te dragen voor passende kleding en schoeisel. Bij niet nakoming van de veiligheidsinstructies is CK-advies niet aansprakelijk;
 3. CK-advies is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij CK Advies;
 4. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan het CK-advies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CK-advies worden verstrekt. Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CK-advies zijn verstrekt, heeft CK-advies het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten;
 5. Als is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan CK-advies de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
 1. Artikel 9. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/ OPSCHORTING
  CK-advies is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, Als:
  wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt
 2. na het sluiten van de overeenkomst CK-advies ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  Algemene voorwaarden Canine Kynologisch Advies pagina 3 van 5
 3. wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze uitblijft of onvoldoende is;
 4. Voorts is CK-advies bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden Als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel Als zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID

 1. CK-advies is niet aansprakelijk voor schade bij wederpartij noch derden, die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie dan wel een handelen of nalaten van of namens wederpartij. CK-advies zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de wederpartij en bij de selectie van in te schakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. CK-advies is echter nimmer aansprakelijk voor schade van wederpartij die het gevolg is van handelen of nalaten van derden in de uitoefening van hun beroep en welke door CK-advies namens wederpartij zijn ingeschakeld;
 2. De aansprakelijkheid van CK-advies voor een beroepsfout waardoor de wederpartij schade lijdt is beperkt tot maximaal gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van CK-advies in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding. Wederpartij is daarbij uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door CK-advies van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap;
 3. Wederpartij is gehouden CK-advies te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, voortvloeiend uit of verband houdend met de werkzaamheden van CK-advies ten behoeve van wederpartij;
 4. CK-advies sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel tijdens een sessie of voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de wederpartij van door CK-advies verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van CK Advies;
 5. CK-advies kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de door haar uitgebrachte adviezen;
 6. CK-advies is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

Artikel 11. OVERMACHT

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, Als zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch op basis van de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop CK-advies geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CK-advies niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van CK-advies worden daaronder begrepen;
 3. CK-advies heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen Als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat CK-advies haar verplichtingen had moeten nakomen;
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
 5. Voor zover CK-advies ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is CK-advies gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12. RECLAMES

 1. Klachten over de verrichtte werkzaamheden (cursus) dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van
  de desbetreffende cursus schriftelijk te worden gemeld aan CK Advies. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. CK-advies zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de reclame schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat CK-advies in staat is adequaat te reageren;
 2. Als een klacht gegrond is, zal CK-advies de overeenkomst/ opdracht alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;
 3. Als het alsnog volgen van een cursus niet meer mogelijk of zinvol is, zal CK-advies te hare keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;
 4. Reclame is niet mogelijk Als:
 5. de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van CK Advies;
 6. wederpartij niet aan zijn verplichtingen tegenover CK-advies (zowel financieel of anderszins op aantal deelnemers geënte bijeenkomst) heeft voldaan.
  Algemene voorwaarden Canine Kynologisch Advies pagina 4 van 5

Artikel 13. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
CK-advies behoudt zich alle rechten (van intellectuele eigendom) met betrekking tot de door haar geleverde zaken, vervaardigde materialen en documenten voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat CK-advies ter zake rechthebbende is.

Artikel 14. VERWERKING PERSOONSGEGENS EN PRIVACYBELEID

 1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;
 3. CK-advies bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Als het account van de wederpartij gedurende 18 maanden niet wordt gebruikt, wordt deze gemarkeerd als ‘inactief’. In dat geval wordt niet langer actief gebruik van accountinformatie bijvoorbeeld om over producten en diensten te informeren;
 4. CK-advies verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek Als ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die CK-advies wettelijk verplicht is te bewaren. CK-advies is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;
 5. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door CK-advies wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. CK-advies is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;
  • het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;
  • het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van CK Advies. CK-advies mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken Als en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;
 6. Een data lek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens;

Artikel 15. PARTIELE NIETIGHEID
Als één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 16. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

 1. De vestigingsplaats van CK-advies is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen tegenover CK-advies moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
 2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van CK-advies is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
 3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en CK-advies gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.
 4. Deze voorwaarden zijn in november 2018 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel;
 5. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend;

Deze algemene voorwaarden zijn in januari 2024 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Algemene voorwaarden Canine Kynologisch Advies pagina 5 van 5
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
a. Aan:
[adres]
b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:
[aanduiding product] *
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud] *
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst] , herroept/herroepen
c. Besteld op/ontvangen op [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten] *
d. [Naam wederpartijen(en)]
e. [Adres wederpartij(en)]
f. [Handtekening wederpartij(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.